Voimistelujaoston talousohjesääntö

1.     Talousohjesäännön tarkoitus ja päivitysvastuu 

Talousohjesäännön tarkoituksena on avata jaoston hallituksen ja muiden talousasioita hoitavien seuratoimijoiden tehtäviä ja vastuita. Talousohjesääntö on laadittu helpottamaan toimihenkilöiden arkea. Talousohjesääntö päivitetään muun toimintakäsikirjan tavoin kauden alussa elokuussa.


2.     Jaoston hallituksen talouteen liittyvät tehtävät

 • Hallitus valitsee varsinaisten tai varajäsenten joukosta talousvastaavan
 • Hallituksen on tarkoin hoidettava jaoston omaisuutta ja säilytettävä sen varat täysin luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti
 • Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista:

1. Vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta

2. Vastaa talousarvion toteutuksesta ja seurannasta

3. Vastaa toimintakertomuksen laadinnasta

4. Päättää tilin ja Suomisportin käyttöoikeuksista

5. Huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti

6. Seuraa jäsenten maksamien jäsenmaksujen, kausimaksujen ja muiden toimintamaksujen toteutumista

7. Toimittaa jaoston talouden luvut pääseuralle tilinpäätöstä varten


3.     Voimistelujaoston ja joukkueiden talouden hoito

 Voimistelujaoston talous:

 • Voimistelujaostolla on käytössä Suomisport-järjestelmä, jonka kautta hoidamme joukkueiden laskutuksen (kausimaksut, jäsenmaksut ja toimintamaksut)
 • Jaosto huolehtii toimintansa maksuliikenteestä jaoston rahaliikennettä varten avatun pankkitilin kautta
 • Tilin käyttöoikeuksista päättää jaoston hallitus
 • Jaosto laatii oman toimintasuunnitelman ja talousarvion vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Esitykset käsitellään yhdistyksen hallituksessa ja ne vahvistetaan syyskokouksessa
 • Jaosto vastaa oman kirjanpitonsa järjestämisestä asianmukaisella tavalla
 • Jaosto laatii yhteistyössä pääseuran hallituksen kanssa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta toiminnastaan tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja toimittaa samassa yhteydessä tositemateriaalin hallitukselle

Joukkueiden talous

 • Voimistelujaostolla on käytössä yhden tilin malli. Sen tarkoituksena on, että jaosto on keskittänyt pankkitiliensä määrän yhteen pankkitiliin, jolloin jaoston ja kaikkien joukkueiden tulot ja menot liikkuvat yhden pankkitilin kautta.
 • Joukkueilla on luotu omat kustannuspaikat, joista näemme maksuliikenteen
 • Jaosto ja valmentajat luovat yhdessä talousarviot joukkueelle aina kaudeksi kerrallaan
 • Talousvastaava hoitaa joukkueiden taloutta (lähettää laskut ja seuraa laskujen maksamista) ja raportoi näistä hallitukselle
 • Joukkueen toiminnan päättyessä joukkue ei voi palauttaa joukkueen kustannuspaikalla olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.


4.     Taloudenhoitoa koskevat kysymykset ja ratkaisuvalta

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa otetaan yhteyttä jaoston talousvastaavaan ja puheenjohtajaan. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen valmentaja, mahdollinen joukkueenjohtaja, jaoston talousvastaava, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jaoston ja pääseuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa, ellei asia vaadi seuran kokouksen päätöstä.